Regulamin korzystania z usług elektronicznych Polskiej Federacji Hodowców
Bydła i Producentów Mleka
(SOL, PFHB24)

Preambuła

W celu skorzystania z Usług i dołączenia do Użytkowników Aplikacji konieczne jest wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż:

 1. Zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
 2. Zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Regulaminem;
 3. Niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych stosownie do zapisów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

I. Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, z siedzibą w Warszawie (00-515 Warszawa), przy ulicy Żurawiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000112165, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272406693; adres e-mail: sekretariat@pfhb.pl
 2. Aplikacja – w zależności od kontekstu SOL lub PHB24 albo obie te aplikacje łącznie
 3. SOL – udostępniana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka pod adresem https://www.stadoonline.pl/ aplikacja internetowa Stado OnLine (SOL) służąca do zarządzania stadem bydła mlecznego i mięsnego obejmująca moduł bazowy i moduł zdrowie;
 4. PFHB24 – udostępniana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka pod adresem https://pfhb24.pl/ aplikacja internetowa PFHB24 służąca do pobierania dokumentów otrzymywanych w ramach usług świadczonych przed Administratora, tj. wszystkich raportów oraz faktur.
 5. Portal logowania – udostępniany przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka pod adresem https://sol.zetosoftware.pl/sol-klient-app/ portal służący logowaniu do SOL i PFHB24
 6. Dane identyfikujące – dane zawarte w plikach logów zawierające numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Aplikacji oraz informacje o funkcjonalności Aplikacji, które są wykorzystywane;
 7. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności imię i nazwisko Głównego Użytkownika lub Użytkownika oraz ich loginy, adresy, adresy poczty elektronicznej oraz Dane identyfikujące;
 8. Główny Użytkownik – Użytkownik będący właścicielem gospodarstwa rolnego lub posiadający prawa do jego reprezentowania;
 9. Hasło – ciąg znaków, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia swojego dostępu do Aplikacji;
 10. Login – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, które są jego indywidualnym i niepowtarzalnym oznaczeniem służącym do korzystania z Aplikacji;
 11. Okres rozliczeniowy – okres za jaki Użytkownik uiszcza opłatę za korzystanie z Aplikacji lub danego modułu Aplikacji.
 12. Strona/y – w zależności od kontekstu Administrator lub Użytkownik;
 13. Treści – informacje wprowadzane do Aplikacji przez Użytkownika;
 14. Umowa korzystania z Aplikacji lub Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Głównym Użytkownikiem, a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu;
 15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczna na rzecz Użytkownika przez Administratora, dostępne w ramach Aplikacji, których rodzaj określa Regulamin;
 16. Użytkownik – każda osoba posiadająca dostęp do Aplikacji, w tym osoby, którym dostęp przyznał Główny Użytkownik.

II. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, prawa autorskie, warunki płatności, a także tryb postępowania w przypadku uwag i awarii. Usługi określone Regulaminem, Administrator będzie świadczył zgodnie z jego postanowieniami.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1-4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344)
 3. Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Treść Regulaminu jest dostęp na pod adresem www.stadoonline.pl oraz www.pfhb24.pl
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki, np. uiszczenie opłaty w przypadku usług płatnych. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie zamieszczane w Aplikacji.

III. Ogólne zasady korzystania z Aplikacji (dotyczy obu Aplikacji)

 1. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu przy użyciu powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek. Dla zachowania pełnej funkcjonalności portalu zaleca się zaakceptowanie plików cookies. Polityka cookies dostępna jest na stronach Aplikacji.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszone przez Użytkownika w Aplikacji. Za działania osób trzecich dokonane przy użyciu Loginu Użytkownika, Użytkownik odpowiada jak za działanie własne, o ile osoba trzecia uzyskała dostęp do Loginu lub Hasła Użytkownika za jego zgodą lub z powodu jego lekkomyślności lub niedbalstwa
 3. Główny Użytkownik kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną, telefonicznie pod numerem 22 290 00 92 lub korespondencyjnie na adres w wskazany w sekcji I Regulaminu.
 4. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest zalogowanie się Użytkownika do Aplikacji poprzez Portal, do czego konieczne jest poprawne wpisanie nazwy użytkownika (Loginu) oraz Hasła. Po wpisaniu Loginu i Hasła Użytkownika wybiera Aplikację do której chce się zalogować. Po zalogowaniu możliwe jest przełączenie się pomiędzy Aplikacjami.
 5. Administrator może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji,
  3. dokonuje za pośrednictwem Aplikacji czynności niezgodnych z prawem, w szczególności dostarczania Treści niezgodnych z prawem,
  4. działa na szkodę Administratora,
  5. zalega z opłatami za korzystanie z Aplikacji.

 1. Podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do:

  1. kontaktowania się w sprawach związanych z działaniem Aplikacji,
  2. przesyłania treści reklamowych i informacji handlowych, wyłącznie jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę – wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość korzystania z Aplikacji.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Aplikacji, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Aplikacji, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Aplikacji, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Aplikacji. W miarę możliwości Administrator, za pośrednictwem Portalu będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Aplikacji bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jej użytkowaniu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Aplikacji, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług w każdym czasie i w zakresie w jakim uzna to za uzasadnione lub konieczne.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

IV. Zasady udostępniania Aplikacji

 1. SOL udostępniana jest Głównemu Użytkownikowi na podstawie umowy o prowadzenie oceny wartości użytkowej stada lub na podstawie rejestracji na stronie www.stadoonline.pl/.
 2. Główny Użytkownik, który chce uzyskać dostęp do SOL poprzez rejestrację on-line jest zobowiązany do podania następujących danych:

  1. Imię i Nazwisko Głównego Użytkownika,
  2. Nazwa gospodarstwa,
  3. Adres gospodarstwa,
  4. Numer obory w systemie Fedinfo (dotyczy Gospodarstwa OWUB),
  5. Numery stada IRZ obiektów wchodzących w skład gospodarstwa,
  6. Adres e-mail do kontaktu z Głównym Użytkownikiem,
  7. Numer telefonu do kontaktu z Głównym Użytkownikiem,
  8. Login Głównego Użytkownika, składający się z minimum 8 znaków.

 1. Główny Użytkownik zobowiązany jest do podania wymienionych danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 2. PFHB24 udostępniana jest automatycznie Użytkownikowi posiadającemu SOL. Użytkownik może, ale nie musi korzystać z PFHB24.
 3. Administrator informuje Głównego Użytkownika drogą elektroniczną (e-mail) o udostępnieniu mu Aplikacji.
 4. Główny Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług elektronicznych korzystania z Aplikacji poprzez zaakceptowanie Regulaminu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie bez podawania przyczyny, chyba że co innego wynika z Regulaminu.
 5. Za datę rozpoczęcia korzystania z Aplikacji uznaje się datę przesłania przez Administratora maila z informacją o utworzeniu dostępu, skierowanego do osoby wskazanej w formularzu rejestracyjnym jako Główny Użytkownik.
 6. Główny Użytkownik może dodawać lub usuwać w ramach Aplikacji Użytkowników korzystających z jego konta w Aplikacji. Główny Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania dodanych przez niego Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia Użytkowników w dostępie do Aplikacji spowodowane ich usunięciem lub modyfikacją ich uprawnień przez Głównego Użytkownika.
 7. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, nr KRS: 0000112165 informuje iż, jest administratorem w/w danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl lub pisemnie wysyłając list na powyższy adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się na stronie www.stadoonline.pl w zakładce „O programie/ Ochrona danych osobowych:” http://pfhb.home.pl/ftp/sol/PFHBiPM_obowiazek%20informacyjny_Stado%20Online.pdf.

VI. Odpłatność

 1. Korzystanie z SOL jest odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie, korzystanie z PFHB24 jest nieodpłatne, jednakże dla jej działania wymagane jest posiadanie aktywnego konta w SOL, co najmniej w zakresie modułu Bazowego.
 2. Korzystanie z modułu Bazowego SOL jest bezpłatne dla Użytkowników, o ile stado Głównego Użytkownika pozostaje pod prowadzoną przez Administratora oceną wartości użytkowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 36). W przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie oceny wartości użytkowej stada Głównego Użytkownika, dostęp do SOL ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy o prowadzenie oceny użytkowej stada, chyba że Strony w odrębnym porozumieniu postanowią inaczej lub Użytkownik wykupi płatną wersję SOL. Wygaśnięcie dostępu do SOL powoduje automatyczne wygaśnięcie dostępu do PFHB24.
 3. Główny Użytkownik, którego stado nie znajduje się pod oceną wartości użytkowej może uzyskać dostęp do Aplikacji po uiszczeniu opłaty abonamentowej. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest wykupienie modułu Bazowego SOL, wykupienie modułu Zdrowie nie jest konieczne do dostępu do aplikacji.
 4. Korzystanie z modułu Zdrowie SOL jest odpłatne, a wysokość opłat uzależniona jest od wielkości stada oraz tego czy stado Głównego Użytkownika podlega ocenie wartości użytkowej. Korzystanie z modułu Zdrowie wymaga uzyskania dostępu do modułu Bazowego.
 5. Dla osób mających dostęp do SOL pierwsze 60 dni korzystania z modułu ZDROWIE jest bezpłatne – po tym czasie następuje automatyczne wyłączenie modułu, więc użytkownik nie jest obciążany żadnymi kosztami bez wyrażenia zgody. Użytkownik sam decyduje o momencie włączenia modułu.
 6. Opłaty z tytułu modułu Zdrowie naliczane są dla gospodarstw objętych OWUB: opłata jest naliczana za sztukę wg stanu krów żyjących, zarejestrowanych w systemie Fedinfo na ostatnim próbnym doju, dla gospodarstw spoza OWUB – opłata jest naliczana za sztukę wg stanu krów zarejestrowanych w SOL na koniec miesiąca rozliczeniowego. Dla ustalenia opłaty za pierwszy płatny miesiąc korzystania z modułu Zdrowie brany jest stan krów zarejestrowanych na koniec okresu bezpłatnego
 7. Wysokość opłaty określa cennik dostępny pod adresem https://www.stadoonline.pl/index.php/cennik/
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, określonych w cenniku, przy czym zmiana taka może wejść w życie nie wcześniej niż od nowego okresu rozliczeniowego.
 8. Wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 9. Wprowadzenie dodatkowych opłat będzie wymagało zmiany Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. W żadnym wypadku Administrator nie będzie naliczał opłat bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 10. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do zmiany wysokości opłat. W przypadku opublikowania nowego cennika, ceny zawarte w nowym cenniku będą miały zastosowanie od kolejnego okresu rozliczeniowego.

VII. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Administrator oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do Aplikacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
 2. Zabronione jest kopiowanie bądź modyfikowanie jakiejkolwiek części Aplikacji w całości lub części oraz tworzenie prac pochodnych bez wyraźniej zgody Administratora.
 3. Z zastrzeżeniem przypadków określonych Regulaminem, Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania kluczy dostępu do Aplikacji osobom trzecim oraz chronienia go przed przypadkowym ujawnieniem.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji mogą być kierowane do Administratora poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Aplikacji lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora wskazany w pkt I Regulaminu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 3. Administrator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem, że w zakresie w jakim reklamacja może dotyczyć uprawnień Użytkownika jako konsumenta termin rozpatrzenia reklamacji nie będzie dłuższy niż 14 dni.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Administrator opiera się na obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Regulaminu.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem wybranej formy komunikacji na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administratorowi przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub z innych przyczyn zależnych lub niezależnych od Administratora.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, chyba że przepisy szczególne będą przewidywały inną właściwość wyłączną.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.
 5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej, chyba, że we wprowadzanych zmianach określono inaczej. Zmiany dotyczące odpłatności wchodzą w życie nie wcześniej niż po zakończeniu aktualnego okresu rozliczeniowego.
 6. W zakresie w jakim Użytkownik mógłby zostać uznany za konsumenta, Administrator informuje, że wraz z rozpoczęciem świadczenia usług elektronicznych, Użytkownik utraci prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).
 7. Dalsze korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu w wersji zmienionej.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Aplikacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.